நீங்கள் சொத்து வாங்கும் நபரிடம் பத்திரம் இல்லாமல் வெறும் பட்டா மட்டும் இருக்கிறதா அவருக்கு சொத்து எப்படி வந்திருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

நீங்கள் சொத்து வாங்கும் நபரிடம் பத்திரம் இல்லாமல் வெறும் பட்டா மட்டும் இருக்கிறதா அவருக்கு சொத்து எப்படி வந்திருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

Posted on

Published by : KAMESH KANNAN (வெற்றி யுகம்/Vetri Yugam) (We have Researched and Collected the Materials and Published in the Blog) நீங்கள் வாங்க போகும் சொத்தை விற்பவர் தன்னிடம் எந்த வித கிரய பத்திரங்களோ, தாய் பத்திரங்களோ இல்லை என்று சொல்கிறார். ஆனால் அவரிடம் பட்டா மட்டும் இருக்கிறது, அந்த பட்டாப்படி உள்ள உரிமையை வைத்து விற்பதற்காக உங்களிடம் வருகிறார். அப்பொழுது உங்கள் மனதில் உடனடியாக தோன்றக் கூடிய விஷயம் […]