நிலஅளவைகள்(சர்வே) பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 7 சங்கதிகள்:

நிலஅளவைகள்(சர்வே) பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 7 சங்கதிகள்:

Posted on

Published by : KAMESH KANNAN (வெற்றி யுகம்/Vetri Yugam) (We have Researched and Collected the Materials and Published in the Blog.) சர்வே இரண்டு பிரிவுகளாக மாநில அரசு பிரிக்கிறது. நில அளவை துறை நில வரிதிட்ட துறை புலப்படம், கிராம வரைபடம் எல்லாம் நில அளவை துறையினால் தயாரிக்கப்படுகிறது. “அ” பதிவேடு (A. Register) நில வரி திட்ட துறையினரால் உருவாக்கப்படுகிறது. மாநில அரசின் நில அள வைகளை நகர […]