யூடிஆர் கிராமநத்தம் புலபடங்களில் தவறு இருந்தால் அதனை திருத்தங்கள் செய்ய என்னென்ன செய்ய வேண்டும்

யூடிஆர் கிராமநத்தம் புலபடங்களில் தவறு இருந்தால் அதனை திருத்தங்கள் செய்ய என்னென்ன செய்ய வேண்டும்

Posted on

UDR பட்டாவில் தவறான நபர் பெயர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதா ?? பிற பங்காளிகள் பெயர் கூட்டுபட்டாவில் இல்லையா ! பட்டாதாரர் தந்தை பெயர் பிழையாக இருக்கிறது, எழுத்து பெயர் பிழையாக இருக்கிறதா ? UDR க்கு முன்பே எங்களிடம் பட்டா இருக்கிறது. ஆனால் எங்கள் பெயர் ஏறவில்லையா ? இடத்தின் பரப்பளவு கூடுதலாக / குறைவாக UDR ல் உள்ளதா? சர்வே எண்கள் / உட்பிரிவுகள் தவறுதலாக உள்ளதா? நிலத்தின் வகை புஞ்சையிலிருந்து நஞ்சை ஆகிவிட்டது, புன்செய் கிராம […]