சிட்டா

சிட்டா/What is Chitta and How to Apply it

Posted on

Published by : KAMESH KANNAN (வெற்றி யுகம்/Vetri Yugam) (We have Researched and Collected the Materials and Published in the Blog.) ஒருவருக்குக் குறிப்பிட்ட கிராமத்தில் எவ்வளவு நிலம் இருக்கிறது என்பதைக் குறிக்கும் அரசாங்கப் பதிவேடுதான் சிட்டா. சிட்டாவில் சொத்தின் உரிமையாளர் பெயர், பட்டா எண்கள், என்ன வகையான நிலம் அதாவது நன்செய் அல்லது புன்செய் பயன்பாட்டில் இருக்கிறதா என்ற விபரமும் நிலத்திற்கான தீர்வை கட்டிய விபரமும் சிட்டாவில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறிப்பிட்ட நிலத்தின் பரப்பளவு […]