கிராம தானம் என்றால்

கிராம தானம் என்றால்

Posted on

Published by : KAMESH KANNAN (வெற்றி யுகம்/Vetri Yugam) (We have Researched and Collected the Materials and Published in the Blog.) கிராம தானம் என்றால் கிராமத்தின் பொது பயன்பாட்டுக்காக நிலத்தை ஒதுக்குவது. தேவதானம் என்றால் கோவில் பயன்பாட்டுக்காக குறிப்பிட்ட நிலத்தை தானமாக அளித்தல். இனாம்தார் என்றால் பொது நோக்கத்துக்காக தனது நிலத்தை இலவசமாக அளித்தவரை குறிக்க பயன்படுத்தும் சொல். glpropertiesPublished by : KAMESH KANNAN (வெற்றி யுகம்/Vetri Yugam) […]