உங்கள் வீட்டுமனை பார்க் ஒதுக்கபட்ட இடத்தில் வருகிறது என்ற குழப்பமா

உங்கள் வீட்டுமனை பார்க் ஒதுக்கபட்ட இடத்தில் வருகிறது என்ற குழப்பமா

Posted on

Published by : KAMESH KANNAN (வெற்றி யுகம்/Vetri Yugam) (We have Researched and Collected the Materials and Published in the Blog) 1) ஒராண்டாக பஞ்சாயத்து அப்ரூவ்டு மனைகளை டிடிசிபி அப்ரூவ்டு மனைகளாக வரன்முறைபடுத்துதல் செய்ய அரசு உத்தரவிட்டு இருந்தது.அந்த வரன்முறைபடுத்துதலுக்கு பொதுமக்கள் செல்லும் பொழுதுதான் பலருக்கு இந்த பார்க் சிக்கல் குழப்பம் தெரிந்தது. 2)  பலருடைய வீட்டுமனைகள் உங்கள் இடம்  பூங்காவில் அதாவது பார்க்குக்கு ஒதுக்கபட்ட இடத்தில் வருகிறது. அதனால் […]