உங்கள் நிலம் மற்றவர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டால் முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய காரியங்கள்

உங்கள் நிலம் மற்றவர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டால் முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய காரியங்கள்

Posted on

Published by : KAMESH KANNAN (வெற்றி யுகம்/Vetri Yugam) (We have Researched and Collected the Materials and Published in the Blog.) உங்கள் நிலம் மற்றவர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டால் முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் உங்களிடம் இருக்கும் அனைத்து ஆவணங்களையும் கூர்மையாக சரிபார்த்து அதில் ஏதாவது குறை இருந்தால், வேறு ஏதாவது கூடுதல் ஆவணங்கள் தேவைப்பட்டால், உடனடியாக அதனை நேர் செய்ய செயலாற்ற வேண்டும். அதன் மூலம் எதிரி தரப்பு ஆவணங்கள் பலமுள்ளவையாக்கப்படுவது […]